Bouwbesluit Online 2012


6.13. Besluit van 10 maart 2006, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met de implementatie van de richtlijn tunnelveiligheid), Stb. 2006, 148

Het besluit is niet voorgelegd aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). Zoals Actal bij de behandeling van het Wetsvoorstel aanvullende regels wegtunnels heeft vastgesteld, is ook bij het onderhavige besluit geen sprake van administratieve lasten voor burgers of voor het bedrijfsleven.

Bedrijfseffecten De kosten voor de implementatie van de richtlijn in dit besluit en de hierop gebaseerde wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 zijn relatief gering. Voor de periode tot 1 mei 2014, het moment dat alle bestaande tunnels ook aan de voorschriften van de richtlijn moeten voldoen, zijn deze kosten begroot op circa 5.1 miljoen euro voor rijktunnels en circa twee miljoen euro voor gemeentelijke tunnels (Beleidsvisie Tunnelveiligheid deel B).

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties