Bouwbesluit Online 2012


6.15. Besluit van 20 oktober 2006, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de wet van 5 juli 2006 houdende wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase; Stb. 350), Stb. 2006, 586, 30 november 2006

In de memorie van toelichting bij de wet en in de nota van toelichting bij het Besluit geluidhinder was al aangegeven dat er geen sprake was van bedrijfseffecten en evenmin van toename van administratieve lasten.

Bij de doorwerking in onderliggende regelgeving is daarvan dus evenmin sprake.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties