Bouwbesluit Online 2012


Considerans

Integrale toelichting samengesteld uit:

 • de nota van toelichting behorende bij het Bouwbesluit (Stb. 1991, 680); 
 • de nota van toelichting behorende bij het Besluit van 15 november 1994, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur ter voldoening aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake CE-markering (Stb. 1994, 829); 
 • de nota van toelichting, behorende bij het Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit inzake Energieprestatie (Stb. 1995, 295); 
 • de nota van toelichting, behorende bij het Besluit liften (Stb. 1996, 444); 
 • de nota van toelichting, behorende bij het Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit inzake toegankelijkheid woningen en woongebouwen; 
 • de nota van toelichting behorende bij het Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 1998); 
 • de nota van toelichting behorende bij het Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit (structureel uitgevoerd nachtelijk vliegverkeer en enige dubomaatregelen); 
 • de nota van toelichting behorende bij het Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit (inbraakwerend hang- en sluitwerk); 
 • de nota van toelichting behorende bij het Besluit van 28 oktober 1998, houdende wijziging van het Bouwbesluit (fase 2) (Stb. 1998, 618), gepubliceerd op 17 november 1998. (Dit besluit is nimmer in werking getreden);  de nota van toelichting behorende bij het Besluit van 28 oktober 1998, houdende wijziging van het Bouwbesluit (afstemming fase 1 op fase 2) (Stb. 1998, 619), gepubliceerd op 17 november 1998. (Dit besluit is nimmer in werking getreden); 
 • de nota van toelichting behorende bij het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt niet tot bewoning bestemde gebouwen 1999); 
 • de nota van toelichting behorende bij het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 2000);
 • de nota van toelichting behorende bij het Bouwbesluit (Stb. 2001, 410);
 • de nota van toelichting behorende bij het Besluit van 17 april 2002, houdende wijziging van het Bouwbesluit en enige andere algemene maatregelen van bestuur (correcties en aanvullingen van het Bouwbesluit en aanpassing van andere besluiten aan het Bouwbesluit), (Stb. 2002, 203);
 • de nota van toelichting behorende bij het Besluit van 16 oktober 2002 houdende wijziging van het Bouwbesluit en van het besluit van 17 april 2002, Stb. 203, houdende wijziging van het Bouwbesluit en enige andere algemene maatregelen van bestuur (correcties en aanvullingen van het Bouwbesluit en aanpassing van andere besluiten aan het Bouwbesluit) (wijziging in verband met gelijktijdige inwerkingtreding van alle wijzigingen van het Bouwbesluit en enkele andere wijzigingen van het Bouwbesluit), (Stb. 2002, 516);
 • de nota van toelichting behorende bij het Besluit van 22 oktober 2002 houdende wijziging van het Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënten voor niet tot bewoning bestemde gebouwen), (Stb. 2002, 518);
 • de nota van toelichting bij het Besluit van 17 december 2004, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met het opnemen van de subgebruiksfunctie kinder-opvang, het dereguleren van de onderwijsfunctie en enkele andere wijzigingen van het Bouwbesluit 2003), Stb. 2005, 1, gepubliceerd 6 januari 2005;
 • de nota van toelichting bij het Besluit van 24 juni 2005, houdende wijziging van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (wijziging van de bijlage als gevolg van enkele verduidelijkingen en een aanpassing in verband met de afstemming op het Bouwbesluit 2003), Stb. 368, gepubliceerd 26 juli 2005.
 • de nota van toelichting bij het Besluit van 13 augustus 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 17 december 2004, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met het opnemen van de subgebruiksfunctie kinderopvang, het dereguleren van de onderwijsfunctie en enkele andere wijzigingen van het Bouwbesluit 2003) (Stb. 2005, 1) en van het besluit van 24 juni 2005, houdende wijziging van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (wijziging van de bijlage als gevolg van enkele verduidelijkingen en een aanpassing in verband met de afstemming op het Bouwbesluit 2003) (Stb. 2005, 368), Stb. 2005, 417, gepubliceerd 25 augustus 2005.
 • de nota van toelichting bij het Besluit van 15 oktober 2005, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijziging met betrekking tot de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt voor de woonfunctie en enkele andere wijzigingen), Stb. 2005, 528, gepubliceerd 27 oktober 2005.
 • de nota van toelichting bij het Besluit van 10 maart 2006, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met de implementatie van de richtlijn tunnelveiligheid), Stb. 2006, 148, gepubliceeerd 21 maart 2006.
 • de nota van toelichting bij het Besluit van 8 mei 2006, houdende hernieuwde vaststelling van de wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijziging met betrekking tot de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt voor tot bewoning bestemde gebouwen en enkele andere wijzigingen) en tot wijziging van het Bouwbesluit 2003 als gevolg van de wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (Stb. 2002, 374), Stb. 2006, 257, gepubliceerd 6 juni 2006.
 • de nota van toelichting bij het Besluit van 20 oktober 2006, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de wet van 5 juli 2006 houdende wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase; Stb. 350), Stb. 2006, 586, 30 november 2006.
 • de nota van toelichting behorende bij het Besluit van 30 oktober 2007, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijziging met betrekking tot de CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen), Stb. 2007, 439, gepubliceerd 13 november 2007, in werking getreden 1 januari 2008

Door dr. ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties