Bouwbesluit Online 2012

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  • Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 5 juli 2011, nr. 2011- 20112000271178, CZW;
  • Gelet op de artikelen 2, 3, 5, 6 en120 van de Woningwet en op richtlijn nr. 89/106/EEGvan de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (PbEG L 40), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 (PbEG L 220), richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEG L 101/56), richtlijn nr. 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (PbEU L153) en verordening nr. 305/2011/EU van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU L88);
  • De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 juli 2011, W04.11.0267/I);
  • Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 augustus 2011, nr. 2011-2000364848, CZW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties