Bouwbesluit Online 2012


Verantwoording

Algemeen deel van de toelichting

Het algemeen deel van onderstaande toelichting bestaat uit de onderdelen 1 tot en met 10 van het algemeen deel van de toelichting op Staatsblad 2011, 416 (het basisdocument) gevolgd door onderdeel 1 van het algemeen deel van de toelichting op Staatsblad 2011, 676 (het wijzigingsbesluit). Voor de overige onderdelen van het algemeen deel van de toelichting wordt verwezen naar genoemde staatsbladen. Omdat het algemeen deel van de toelichting op een enkel onderdeel achterhaald is door het gestelde in de wijzigingsbesluiten is dat specifieke onderdeel geschrapt. In een dergelijk geval is dat aangegeven met [ ], gevolgd door een cursief aangebrachte (redactionele) opmerking.

Artikelsgewijze toelichting

In het artikelsgewijze deel van onderstaande toelichting zijn de met het wijzigingsbesluit (Staatsblad 2011,676) aangebrachte wijzigingen in het basisdocument (Staatsblad 2011,416) zo verwerkt dat de toelichting bij ieder artikel betrekking heeft op het artikel zoals dit luidt op het moment van inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012. Wanneer er sprake is van een wijziging ten opzichte van het basisdocument is dit aangegeven door [Stb. 2011, 676]. In het geval dat bij een bepaald artikel als gevolg van de wijziging de toelichting op het basisdocument achterhaald is dan is die toelichting vervangen door de toelichting op het wijzigingsbesluit. Om de met het wijzigingsbesluit aangebrachte wijzigingen goed leesbaar in het basisdocument te verwerken zijn in een aantal gevallen tekstuele aanpassingen aangebracht. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van een verbindende zinsnede of het schrappen van een opmerking die anders twee keer in al dan niet identieke bewoordingen zou zijn opgenomen. Ook is bijvoorbeeld de in de toelichting op een wijzigingsbesluit regelmatig gebruikte zinsnede "is vervangen door" gewijzigd in "is gekozen voor" of "wordt gewezen op". Deze toelichting is tenslotte bedoeld om de gebruiker per artikel(lid) de juiste toelichting te geven, zonder dat hij zelf de toelichtingen op beide besluiten moet combineren. Om bij een bepaald artikel precies na te gaan wat er gewijzigd is kan de oorspronkelijke toelichting in Staatsblad 2011,416 tezamen met de toelichting in Staatsblad 2011,676 worden geraadpleegd. Onderstaande teksten zijn voor het overige zoveel mogelijk letterlijk afkomstig uit de genoemde staatsbladen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties