Bouwbesluit Online 2012

Bijlage VI, behorende bij de artikelen 3a.4 en 3a.7 van de Regeling Bouwbesluit 2012

Exameneisen EPBD-A en EPBD-B Airconditioningsystemen

In de onderstaande tabel zijn de exameneisen opgenomen voor het diploma EPBD-A en EPBD-B

Omschrijving deskundigheden inspecteur EPBD-A1 EPBD-B1
Pre-inspectie
Onderscheid maken tussen de verschillende installatietypen en het nominaal koelvermogen bepalen T T
De voor de inspectie benodigde gegevens verzamelen (zie tabel in paragraaf 2.1.1: te verzamelen informatie) P P
De door de opdrachtgever aangeleverde gegevens op waarde schatten (zie tabel in paragraaf 2.1.1: te verzamelen informatie) P P
Beoordeling systeeminformatie
Kennis van en inzicht in de F-gassen inspectie T -
De verplicht aanwezige documentatie opstellen T T
De beschikbaarheid en de volledigheid van de documentatie controleren P P
Zorgdragen voor de juiste voorbereiding op de inspectie P P
Bepalen of onderhoud met de juiste regelmaat wordt uitgevoerd door bevoegde instanties P -
Het klachtenregister controleren - P en T
Inspectie koude opwekker
De componenten van de koelinstallatie lokaliseren en controleren op belemmeringen voor goede werking P en T -
De werkelijke situatie verifiëren met het principeschema P en T -
De aanwezigheid en conditie van isolatie controleren P en T -
De prestatie van de koelinstallatie vergelijken met een gelijkwaardig systeem. - P en T
De prestatie van het energieopslagsysteem beoordelen. - P en T
Inspectie watercirculatie
Vet verschil tussen de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur bepalen en beoordelen P -
Inspectie afgifte condensorwarmte
De condensorunits lokaliseren en controleren P en T -
Controleren of de unit zonder belemmeringen lucht kan aanzuigen P -
Nagaan of de unit voldoende onverwarmde lucht kan aanzuigen P -
De draairichting van de ventilatoren vast stellen T -
De afkoeling van het koelwater in de koeltoren beoordelen - P en T
Inspectie warmtewisselaars
Warmtewisselaars controleren op vervuiling en de mate van vervuiling vaststellen P en T -
Vaststellen of er aantoonbaar onderhoud plaatsvindt aan de ruimte units P -
Filters controleren en hun conditie vaststellen P en T -
Inspectie luchtbehandeling ruimte
De locatie en het type van inblaas- en afzuigroosters controleren op correctheid T -
De toestand van het luchtbehandelingssysteem bepalen P en T -
Inspectie luchtbehandelinssysteem
De onderhouds- frequentie en -omvang van de luchtbehandelingsinstallatie beoordelen T -
Filters controleren en hun conditie vaststellen P en T -
De mate van vervuiling van de warmtewisselaar in de luchtbehandelingskast vaststellen P -
Inspectie luchtinlaat
De luchtinlaten van de luchtbehandelingskast beoordelen P -
Nagaan of het luchtbehandelingssysteem voldoende onverwarmde lucht kan aanzuigen P -
Inspectie regeling
Bepalen of de zonering in de distributie correct is - T
De klok en bijbehorend klokprogramma die de installatie aanstuurt controleren P -
Beoordelen of de sensoren de juiste temperatuur aangeven P -
Vaststellen of ruimtes niet tegelijkertijd worden voorzien van koeling en verwarming P -
De plaats van de temperatuursensoren in het systeem controleren en valideren. - P
Bij 3- of 4-pijps systemen vaststellen of zones niet tegelijkertijd worden voorzien van koeling en verwarming - P
De regeling voor het luchtdebiet controleren en vergelijken met de huidige stand der techniek - P
De regeling voor de temperatuur van het gekoelde water beoordelen - P
Inspectie bemetering
Nagaan of er meters zijn geïnstalleerd die het energiegebruik van de installatie meten - P
Nagaan of er meters zijn geïnstalleerd die de prestaties van de installatie meten - P
Bepalen of de meters daadwerkelijk uitgelezen worden - P
Bepalen of het energiegebruik voor koeling realistisch is gezien de aard en het gebruik van het gebouw - P en T
Bepalen of de werkelijke prestatie overeenkomen met de ontwerpgegevens van de installatie - T
Beoordeling grootte
Het benodigd vermogen bepalen - P en T
Het opgestelde vermogen bepalen P en T P en T
De systeeminhoud beoordelen. - P
Alternatieven
De haalbaarheid van alternatieve oplossingen beoordelen - P en T
1 T: exameneis is theoretisch van aard; P: exameneis is praktisch van aard
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties