Bouwbesluit Online 2012


3.3. Aanschrijving tot verbetering

In artikel 15 van de Woningwet is aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid geboden om een eigenaar van een woning of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het voldoen aan een aanschrijving, aan te schrijven tot het aanbrengen van enige verbeteringen. Deze aanschrijvingsmogelijkheid heeft dus geen betrekking op niet tot bewoning bestemde gebouwen. De verbeteringen waartoe kan worden aangeschreven hebben ten doel verbetering van het comfort van een woning. Verbeteringen die er toe leiden dat een woning aan essentiële eisen des tijds voldoen. Deze verbeteringen betreffen:

  • het binnen de woning maken van een toiletruimte en het inrichten van die ruimte;
  • het maken van een binnen de woning gelegen badruimte;

Het maken van een toilet-, douche- of "keuken"ruimte omhelst ook het laten voldoen van de desbetreffende ruimte aan andere in het Bouwbesluit voor die ruimte geldende eisen. Te denken valt bijvoorbeeld aan eisen met betrekking tot de luchtverversing (ventilatievoorzieningen, zoals een ventilatiekanaal), de wering van vocht van binnen (waterdicht zijn van de vloer en muren), de drinkwatervoorziening (aansluitpunten) en de afvoer van afvalwater en faecaliën (binnenhuisriolering). Deze aanschrijving omvat tevens de met het maken van een of meer van de hiervoor genoemde ruimten benodigde herindeling van de woning.

Bij de Wet tot wijziging van de Woningwet (aanschrijving en energiebesparende voorzieningen) (Stb. 1998, nr. 232) is voorzien in uitbreiding van artikel 15 met de mogelijkheid tot het uitvaardigen van een aanschrijving tot het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen, zijnde thermische isolatie en het vervangen van de bestaande cv-installatie, mits die ouder is dan tien jaar.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties